Por una verdadera red humana: pacto de responsabilidad social (en Catalá, Galego, Euskara y Castellano)

DSCN7780

Me adhiero al texto reproducido en las cuatro lenguas oficiales de este Estado.

http://ocbarta.files.wordpress.com/2009/05/senyera.jpg
Origen de la foto, pincha en la imagen

Per una veritable xarxa humana: pacte de responsabilitat social

Perquè a l’era de la globalització els que tenim accés a la Xarxa només som el 24% de la població mundial, perquè 5.100 milions de persones no tenen accés a Internet, perquè no som la societat, sinó només una part d’ella, perquè no volem ser una elit, perquè no volem sentir-nos privilegiats, perquè no volem generar més invisibles i exclosos, nosaltres, part de la ciutadania internauta, demanem un compromís ferm i decidit per acabar amb la bretxa social i digital. Demanem un veritable pacte de responsabilitat social als organismes supranacionals-principalment a l’ONU i la UE-, als governs central, autonòmics i locals, als partits polítics, als mitjans de comunicació massius i socials, a les empreses, a les organitzacions no governamentals i a la ciutadania en el seu conjunt per tal que:

• L’accés a la informació i el coneixement, i a les eines tecnològiques sigui un dret universal emparat per legislacions locals, estatals i supranacionals, i apuntalat per la ciutadania.

• Aquest dret no sigui monopolitzat pels qui creen, serveixen i gestionen els mitjans, les eines i les pròpies obres, ni una concessió a qui se’ls reconeix un privilegi previ pagament dels serveis i eines d’accés al coneixement global.

• La Societat de la Informació i el Coneixement es construeixi pensant en beneficis socials, prioritzant qüestions claus com són l’educació, la solidaritat, la pluralitat i la integració. Malament va la Societat de la Informació i el Coneixement si només pensem en cóm uns pocs poden acaparar i gestionar el poder i monetitzar-lo, si només hi ha motivacions econòmiques, de facturació, de mercat, d’oci i d’entreteniment,

• Acabem amb l’exclusió de milions de persones al món real i a la Xarxa de xarxes. Perquè totes elles corren un alt perill d’absoluta invisibilitat. Als qui pateixen exclusió podem fer-los visibles a la vida quotidiana i també aquí, a la Xarxa de xarxes.

• Donem accés, eines i visibilitat als que mitjancen entre la societat benestant i la necessitada.

• Frenem la perillosa endogàmia a Internet i la dissociació cada vegada més gran de l’ecosistema en línia respecte al món real. Perquè percebem un deslligament accelerat dels assumptes que no pertoquen directament o indirecta a la Xarxa i als seus membres.

• Els mitjans de comunicació massius i tradicionals, i la blogosfera assumeixin conjuntament un compromís de responsabilitat social. Ens confonem si pensem a imposar un únic pensament en lloc de buscar el diàleg que permeti posar en comú accions que assegurin el progrés de l’Estat del Benestar, la cohesió i la sostenibilitat.

• Els periodistes recobrin la responsabilitat social i ètica que se li pressuposa al periodisme. Difícilment construirem una Societat de la Informació i el Coneixement amb soroll, confusió i desinformació. Demanem rigor i també més i millor informació social.

• Tots pensem en clau social. Pensar en clau social és pensar en l’accés universal a Internet i a totes les eines tecnològiques, però també ho és donar visibilitat i espai als col·lectius i problemes del món real, pressionar en el món físic i en Internet perquè aturem el suïcidi col.lectiu del canvi climàtic, perquè tothom tingui accés universal a la sanitat, a l’educació i a la informació, perquè a ningú li falti menjar ni aigua, perquè totes les persones tinguin dret a un habitatge i a un treball dignes, i a una remuneració justa pel seu treball, perquè es respectin els drets laborals, de les dones, dels menors, de la gent gran, dels immigrants, dels desplaçats i refugiats, dels malalts, de les minories, de les comunitats locals, de totes les races, llengües i cultures, i del nostre medi natural. Pensar en clau social i actuar en conseqüència en el món físic i en Internet.

• Tanquem bretxes econòmiques, generacionals, culturals, de gènere, geogràfiques i tecnològiques.

Actuem per construir una veritable xarxa humana. Perquè cada persona exclosa en el món real i en l’ecosistema online és un fracàs de tothom.

https://i0.wp.com/www.galiciadigital.com/_images/noticias/bandera_galicia_ondea.jpg
Foto tomada (pincha en la imagen)

Por unha verdadeira rede humana: pacto de responsabilidade social

Porque na era da globalización quen temos acceso á Rede só somos o 24% da poboación mundial, porque 5.100 millóns de persoas non teñen acceso a Internet, porque non somos a sociedade, senón só unha parte dela, porque non queremos ser unha elite, porque non queremos sentirmos privilexiados, porque non queremos xerar máis invisibles e excluídos, nós, parte da cidadanía internauta, demandamos un compromiso firme e afouteza para acabar coa fenda social e dixital. Pedimos un verdadeiro pacto de responsabilidade social aos organismos supranacionais –principalmente a ONU e a UE–, aos gobernos central, autonómicos e locais, aos partidos políticos, aos medios de comunicación masivos e sociais, ás empresas, ás organizacións non gobernamentais e á cidadanía no seu conxunto para que:

• O acceso á información e o coñecemento, e ás ferramentas tecnolóxicas sexa un dereito universal amparado por lexislacións locais, estatais e supranacionais, e sustentado pola cidadanía.

• Ese dereito non sexa monopolizado por quen crean, serven e xestionan os medios, as ferramentas e as propias obras, nin unha concesión a quen se lles recoñece un privilexio previo pagamento dos servizos e ferramentas de acceso ao coñecemento global.

• A Sociedade da Información e o Coñecemento se constrúa pensando en beneficios sociais, primando cuestións claves como son a educación, a solidariedade, a pluralidade e a integración. Mal vai a Sociedade da Información e o Coñecemento se só pensamos en como uns poucos poden acaparar e xestionar o poder e monetizalo, se unicamente existen motivacións económicas, de facturación, mercantís, de lecer e de entretemento.

• Acabemos coa exclusión de millóns de persoas no mundo real e na Rede de redes. Porque todas elas corren un alto perigo de absoluta invisibilidade. A quen sofren exclusión podemos facelos visibles na vida cotiá e tamén aquí, na Rede de redes.

• Deamos acceso, ferramentas e visibilidade a quen median entre a sociedade acomodada e a necesitada.

• Freemos a perigosa endogamia en Internet e a disociación cada vez maior do ecosistema online respecto do mundo real. Porque percibimos un desligamento acelerado dos asuntos que non atinxen directa ou indirectamente á Rede e aos seus membros.

• Os medios de comunicación masivos e tradicionais, e a blogosfera asuman conxuntamente un compromiso de responsabilidade social. Confundímonos se pensamos en impor un único pensamento en troques de procurar o diálogo que permita pór en común accións que aseguren o progreso no Estado do Benestar, a cohesión e a sustentabilidade.

• Os xornalistas recobren a responsabilidade social e ética que se lle presupón ao xornalismo. Dificilmente construiremos unha Sociedade da Información e o Coñecemento con ruído, confusión e desinformación. Pedimos rigor e tamén máis e mellor información social.

• Todos pensemos en clave social. Pensar en clave social é pensar no acceso universal a Internet e a todas as ferramentas tecnolóxicas, porén tamén o é dar visibilidade e espazo aos colectivos e problemas do mundo real, premer no mundo físico e na Internet para que paremos o suicidio colectivo do cambio climático, para que todo o mundo teña acceso universal á sanidade, á educación e á información, para que a ninguén lle falte comida nin auga, para que todas as persoas teñan dereito a unha vivenda e a un traballo dignos, e a unha remuneración xusta polo seu traballo, para que se respecten os dereitos laborais, das mulleres, dos menores, das persoas maiores, dos inmigrantes, dos desprazados e refuxiados, dos doentes, das minorías, das comunidades locais, de todas as razas, linguas e culturas, e do noso medio natural. Pensar en clave social e actuar consecuentemente no mundo físico e na Internet.

• Pechemos fendas económicas, xeracionais, culturais, de xénero, xeográficas e tecnolóxicas.

Actuemos por construír unha verdadeira rede humana. Porque cada persoa excluída no mundo real e no ecosistema online é un fracaso de todos nós.

http://ianasagasti.blogs.com/.a/6a00d8341bf85353ef01156fabdbdc970c-800wi
La foto la he tomado de aquí (pincha en ella)

Benetako Giza-sarearen alde: ardura sozialeko  ituna.

Globalizazio garaiotan, sarea eskuragarri  daukagunok, 24% besterik ez garelako, 5.100 milloi  lagunek ez dutelako interneta izateko baldintzarik,  ez garelako gizarte osoa, horren zati bat baino ez,  baizik, ez dugulako izan nahi eliterik, ezta  pribiliegiatuak sentitu nahi, ez dugulako sortu  nahi baztertu eta ezinikusi gehiagorik. Guk, sare- jende hauek, exigitu egiten dugu ardura sozialeko  itun, sendo esta ausarta, haustura digitala eta  soziala sahisteko. Eskatzen dugu; Nazioarteko  erakundeei- batez ere NBEri eta EBri-, estatuko,  erkideetako, eta tokiko gobernuei, erakunde  politikoei, komunikabide nagusi eta publikoei,  enpreseei, gobernuz kanpoko elkarteei, eta oro har  gizarte osoari, Benetako Ardura Sozialeko Itun bat,  Hona hemengoaren alde:

– Informazioa eta Jakintza, baita tresna teknologikoak ere,  Eskubide Unibertsalak izan daitezela, nazioarteko, estatuko eta tokiko legediek babestuta, eta herritarrek bultzatuta.

– Eskubide hori, ez dadila monopoliorik izan, komunikabideak, tresnak, eta obrak sortzen edota kudeatzen dituztenen eskuetan. Ez dadila konzesiorik izan, Jakintza Globala eskuratzeko tresnak eta serbitzuak ordaintzeagatik emandako pribilegiodunenak.

-Informazio eta Jakintzaren Gizartea eraiki dadila giza-onurari begira. Gako diren kontuak lehenetsiz, hots, hezkuntza, elkartasuna, aniztasuna, eta denon parte hartzea. Gizarte moduan bide okerrean gabiltza pentsatuz gutxi batzuek soilik Jakintza eta Informazioa eduki ditzaketela, edo hauiei lotutako boterea kudeatzea. Oker, interes ekonomikoak, fakturaziokoak, merkatukoak, edota aisialdiakoak, besterik ez ba dago.

Geldi dezagun munduko milioika lagunen bazterketa, baita sare barruan ere, guzti horiek ezerezean geratzeko arriskuan baitaude, bazterketa mota hori jasatzen dutenak, geuk ikusarazi ditzakegu, eguneroko bizitzan, bai eta hemen ere, sarean.

Eskuragarri jar ditzaiegun, tresnak eta ohuia, gizarte sortedunaren eta xumearen arteko zubi lana egiten dutenei.

Eten dezagun endogamiarako joera argi hau, on-line ekosistemak benetako munduarekiko daukan urruntzea, gero eta handiagoa. Nabaritzen baitugu desbideratze azkar bat, sareari, edo sare-jendeari zuzenean ez dagozkien kontuetatik.

Komunikabide nagusiek, ohikoek, eta blogadi osoak har dezatela elkarrekin, konpromezu sozial arduratsua. Oker gabiltza pentsatuz pentsamolde bakar bat finkatzearekin. Eramangarritasuna, kohesioa eta ongizatea sortzen dituzten ekintzetarako elkarrizketaren bila ibili beharrean.

Kazetariek berriki bereganatu ditzatela ardura eta etika soziala. Ustez Kazetaritzari berez dagokion hori. Nekez eraikiko dugu Jakintza eta Informazio Gizarte bat zaratarekin, nahasmenarekin eta desinformazioarekin. Zuzentasuna eskatzen dieugu, bai eta informazio gero eta hobea.

Denok pentsa dezagula klabe sozialetik. Klabe sozialetik pentsazea, guztiek Interneta eskura izatea da, bai, eta bere tresna guztiak. Baina baita ere, ikusgarritasuna eta lekua ematea da kolektiboei eta mundulo arazoei. Benetako munduan eragitea, baita sarean ere. Klima aldaketa den suizidio globala eteteko. Osasunarako bide garbia, hezkuntza eta informaziorako bide garbia, eskuragarria. Denen eskura bego etxebizitza eta lanbide duina, lansari justua lanaran ordainean, eskubide laboralak, emakumeenak, eta adintxikituenak, helduen eskubideak, atzerritarrenak, zein erbesteratuenak, gaixo dauden eta gutxituenenak, tokian tokiko giza-taldeenak, raza guztietako eskubideak, bai eta hizkuntza, kultura eta gure Ama Lurrarenak. klabe sozialetik pensatzea eta koherenteki eragitea, benetako munduan, eta Interneten.

Gainditu ditzagula desorekak; ekonomikoak, balaunaldi artekoak, kulturalak, geografikoak, generokoak eta teknologikoak.

Ekin diezaiogula benetako giza-sarea eraikitzeari. Munduko eta on-line ekosisteman baztertutako lagun bakoitza, geu  geure guztion porrota eta hutsa da eta.

Para ir a la imagen, pincha en ella.

Por una verdadera red humana: pacto de responsabilidad social

Porque en la era de la globalización quienes tenemos acceso a la Red sólo somos el 24% de la población mundial, porque 5.100 millones de personas no tienen acceso a Internet, porque no somos la sociedad, sino sólo una parte de ella, porque no queremos ser una elite, porque no queremos sentirnos privilegiados, porque no queremos generar más invisibles y excluidos, nosotros, parte de la ciudadanía internauta, demandamos un compromiso firme y decidido para acabar con la brecha social y digital. Pedimos un verdadero pacto de responsabilidad social a los organismos supranacionales –principalmente a la ONU y la UE–, a los gobiernos central, autonómicos y locales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación masivos y sociales, a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en su conjunto para que:

 • El acceso a la información y el conocimiento, y a las herramientas tecnológicas sea un derecho universal amparado por legislaciones locales, estatales y supranacionales, y apuntalado por la ciudadanía.
 • Ese derecho no sea monopolizado por quienes crean, sirven y gestionan los medios, las herramientas y las propias obras, ni una concesión a quienes se les reconoce un privilegio previo pago de los servicios y herramientas de acceso al conocimiento global.
 • La Sociedad de la Información y el Conocimiento se construya pensando en beneficios sociales, priorizando cuestiones claves como son la educación, la solidaridad, la pluralidad y la integración. Mal va la Sociedad de la Información y el Conocimiento si sólo pensamos en cómo unos pocos pueden acaparar y gestionar el poder y monetizarlo, si únicamente existen motivaciones económicas, de facturación, de mercado, de ocio y de entretenimiento,
 • Acabemos con la exclusión de millones de personas en el mundo real y en la Red de redes. Porque todas ellas corren un alto peligro de absoluta invisibilidad. A  quienes sufren exclusión podemos hacerlos visibles en la vida cotidiana y también aquí, en la Red de redes.
 • Demos acceso, herramientas y visibilidad a quienes intermedian entre la sociedad acomodada y la necesitada.
 • Frenemos la peligrosa endogamia en Internet y la disociación cada vez mayor del ecosistema online respecto al mundo real. Porque percibimos un desligamiento acelerado de los asuntos que no atañen directa o indirectamente a la Red y a sus miembros.
 • Los medios de comunicación masivos y tradicionales, y la blogosfera asuman conjuntamente un compromiso de responsabilidad social. Nos confundimos si pensamos en imponer un único pensamiento en lugar de buscar el diálogo que permita poner en común acciones que aseguren el progreso en el Estado del Bienestar, la cohesión y la sostenibilidad.
 • Los periodistas recobren la responsabilidad social y ética que se le presupone al periodismo. Difícilmente construiremos una Sociedad de la Información y el Conocimiento con ruido, confusión y desinformación. Pedimos rigor y también más y mejor información social.
 • Todos pensemos en clave social. Pensar en clave social es pensar en el acceso universal a Internet y a todas las herramientas tecnológicas, pero también lo es dar visibilidad y espacio a los colectivos y problemas del mundo real, presionar en el mundo físico y en Internet para que paremos el suicidio colectivo del cambio climático, para que todo el mundo tenga acceso universal a la sanidad, a la educación y a la información, para que a nadie le falte comida ni agua, para que todas las personas tengan derecho a una vivienda y a un trabajo dignos, y a una remuneración justa por su trabajo, para que se respeten los derechos laborales, de las mujeres, de los menores, de las personas mayores, de los inmigrantes, de los desplazados y refugiados, de los enfermos, de las minorías, de las comunidades locales, de todas las razas, lenguas y culturas, y de nuestro medio natural. Pensar en clave social y actuar consecuentemente en el mundo físico y en Internet.
 • Cerremos brechas económicas, generacionales, culturales, de género, geográficas y tecnológicas.

Actuemos por construir una verdadera red humana. Porque cada persona excluida en el mundo real y en el ecosistema online es un fracaso de todos nosotros.

Otras personas que se han adherido las podréis encontrar aquí y si os interesa, podéis menearla aquí. Que todo aquel que se sienta identificado con estos textos, queda invitado a reproducirlo en sus blogs.

Me puedes poner nota, y si te ha gustado, votar en bitácoras:

votar

34 comentarios en “Por una verdadera red humana: pacto de responsabilidad social (en Catalá, Galego, Euskara y Castellano)

 1. Me extraña se el primero en comentar en este blog esta campaña…

  Esta muy bien, las intenciones son extraordinarias pero no sé hasta qué punto estas cosas sirven realmente para algo. En este caso es que se trata de gente con acceso a internet hablando de universalizar el acceso a internet, es decir algo como muy endogámico, ¿no?
  Además creo que el acceso a la información es el último paso de una serie de ellos que tienen que empezar porque todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas y postesiormente el acceso a la educación. Sin estos dos pasos previos el acceso a la información y a internet no sirve de nada.
  Ya sé que las intenciones son buenas y que es un fin muy loable, pero a veces parece que este tipo de convocatorias se lanzan precisamente desde la posición de privilegio que el propio manifiesto denuncia. Vete tú a decirle a un refugiado de Darfur que lo que necesita es un acceso a internet y verás dónde te manda.

  Muxu, maitia.

  1. La clave es el último punto, si te fijas, de lo que se habla es de utilizar la red, con responsabilidad, sin restricciones (yo creo que lo de limitar la libertad en la red no es por las descargas, es por intentar poner cotos a la libertad de expresión, es porque ahora mismo es un medio poderoso de queja), la calle importa pero a los políticos parece que les molesta mucho más que les escribas en su muro de facebook, tus quejas. Se ha abierto la puerta y ahora estamos hasta en la cocina.

   A un refugiado de Dafur, lo único que le puedo decir, es que utilizaré mi situación privilegiada, para hacer cuanto pueda que es poco, pero a la vez es mucho, es quejarme, es denunciar, es seguir la red urgente de AI.

   Si estamos en una élite, necesitamos no serlo y el mejor modo es luchar para que todo el mundo tenga acceso. No sólo a la red, sino a una buena educación, a una vivienda, a tener agua, a tener comida.

   Sí de algo se habla aquí es de que no queremos ser una élite y queremos decirle a los responsables, que pongan los medios adecuados para ello. Nosotros mientras tanto seguiremos añadiendo nuestro granito de arena.

   En cuanto a comentar, ha salido en más de 1.000 enlace ayer, aunque sólo he visto comentarios en meneame de personas que creo que no se lo han leído o no lo han entendido.

   Musu haundi bat 😉

   1. No sí todo lo que dices lo reconozco y parece correcto, pero está escrito desde el eurocentrismo.

    Evidentemente estoy de acuerdo en el aspecto de intentar parar las tendencias a la censura de la red, pero creo que son dos cosas distintas y aquí se mezclan.

    Por cierto, no has utilizado lo que te envié para votar en Bitácoras.

    1. Está claro que no me estoy explicando bien. Claro que se habla desde una élite, que no queremos ser. Y no queremos serlo, porque si hubiera más personas con acceso a la red, está claro tendrían otros servicios públicos más inmediatos y necesarios previamente.

     No vas a dotar una escuela en Africa con ordenadores, si en el poblado no hay agua.

     Pero desde esta posición que tenemos, se puede utilizar la red para muchas cosas. Las personas que creemos en este manifiesto, pensamos que ya que sí tenemos acceso a esta red, es nuestra responsabilidad luchar por los que no la tienen. Sean de la clase que sean.

     Aquí, para ser más, para luchar por los del tercer mundo que lo tienen mucho más difícil, para que no exista el cuarto mundo, por ejemplo.

     Espero haber sido más clara esta vez.

     P.D.: Y si lo he utilizado, pero no funciona. Ya lo probé en el post anterior y comprobé que tampoco era eso.

     1. Pues no lo habrás hecho bien porque ya ves que a mí me funciona.

      En cuanto al tema, que sí, que estoy de acuerdo contigo, y se puede utilizar la red para muchas cosas, pero nuestra responsabilidad es luchar no para que tengan la red sino para que tengan los medios que les lleven a la red. Te acuerdas de…

      Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Dale una caña y comerá toda la vida. Pues parece que el manifiesto quiere repartir pescado.

      (qué bonito me ha quedao)

      1. Pues yo creo que el texto está demandando muchas cañas y mucha a mucha gente, desde organismos oficiales, medios de comunicación cómo a la ciudadanía que sí que tiene acceso.
       :mrgreen:

       Y he puesto exactamente lo mismo que tú, sin centrarlo, quizá el problema esté en otro lado.

 2. Magnifico documento. Internet puede ser un adalid de la libertad, pero también lo tiene que ser de respeto y de humildad, que son los condicionamientos que hacen crecer a las personas. Me preocupa el todo vale y el todo gratis como método. Me preocupa el no reconocimiento a labores muy válidas por parte de algun que otro zángano. Pero ésto, evidentemente, no está en el manifiesto. Me quedo con la intención y los buenos deseos.

  1. Perdona Xarbet, pero no sé a qué Zangano te refieres. Ten en cuenta que esto no va por las descargas, que yo creo que lo utilizan de tapadera cómo para limitar la libertad de queja y disidencia con los poderes establecidos.

   Es cómo por ejemplo cómo lo de La Comu, dicen que lo hacen para mejorar nuestra seguridad y lo que hacen es tenernos más fichados. Eso también lo hicieron el parlamento americano, sacrificar libertad por seguridad, pero después las intenciones no eran tan «nobles».

 3. Estoy de acuerdo con Nire. Cuando hablan de la universalización de internet automáticamente se me vienen a la cabeza los miles de muertos diarios por hambre en el mundo.

  No sé, hoy me han llamado de la Cruz Roja para ver si seguía con mi abono un año más. Me mosquearía y mucho, si alguno de sus proyectos van destinados a la extensión de fibra en el Tercer Mundo y no a la cobertura de necesidades reales.

  La brecha entre ricos y pobres cada vez en más grande y no creo que para corregir esas desigualdades internet sea lo prioritario.

  Es una iniciativa pensada por y para el Primer Mundo, que deja de lado los verdaderos problemas del Tercer Mundo.

  Besitos.

  1. Pues no lo sé Grândola, porque no va por ahí el tema. Así que quizá cómo yo he seguido el proceso de cómo se hizo este escrito y las intenciones, eran cerrar esa brecha y desigualdades, a mi no me parece que es lo que estamos diciendo.

   También es cierto, que cómo últimamente, hay mucho movimiento en la red para «salvar la red» porque los discos son caros, puede que a la hora de leer el escrito, se pueda interpretar que los tiros van por ahí.

   Esto es un ejercicio de responsabilidad, de que con la herramienta que tenemos, la utilicemos para que no se olviden de los que no están en la red. Y eso no es mi vecino del al lado (que también podría ser), sino de todo un mundo globalizado, que cada vez se empobrece más a costa de este primer mundo.

   Un beso 😉

   1. No es el sentido que yo le he dado el que tú piensas. La universalización de las TIC, es ahí por donde yo lo he visto que iba encaminado.

    El texto me parece, sinceramente, una soberana tontería, por varios motivos:

    1.- Porque no creo que las necesidades reales de las personas que no tienen acceso a la red sea tenerlas
    2.- Porque me parece un texto de pequebús para satisfacer sus contradicciones morales.
    3.- Porque cada uno escribirá en la red sobre lo que le interese.
    4.- Porque no sé muy bien a qué se refiere el texto: si a pedir la universalización de las TIC o que internet sea utilizado sólo con fines sociales.
    5.- En ambos casos, me parece una tontería.

    jeje.

    1. Bien, pues va encaminado a tenemos una responsabilidad por tener un acceso para los que no lo tienen (porque no pueden).

     Te diré cómo me vi envuelta en esto. Tras el manifiesto que surgió en internet y la reculada de ZP sobre que sí ha de haber un juez para cerrar una web, en un blog amigo, comenté que, primero creía que estas leyes de internet van encaminadas a controlarnos, porque se están demostrando «muy peligrosas» para el poder. Te pongo un ejemplo, lo de la portada del Jueves o la revuelta en Iran. Así que por un lado internet es algo que se escapa a su poder. Así que cómo no gusta la disidencia o denunciar situaciones, nos entretienen con las descargas, pero el objetivo es otro.

     Y hablando de ello y de la lucha en la calle, también comentamos que se está perdiendo fuelle en la calle, no ya porque la gente salga menos, es que al político le importa mucho menos. ¿Qué más les da una mani o dos?, en cambio, se han abierto facebook, se han abierto usurios de twitter, se han abierto blogs. Y con eso nos han abierto la puerta a tener que oir lo que quieran y lo que no quieran.

     A mi me llama la atención este último recule de ZP, fue por que la queja se les metió hasta la cocina.

     Así que si es así, significa que esto tiene más fuerza de lo que nos parece y cómo tal, sentimos que podemos hacer algo. Y como la gente que yo conozco que han formado parte de este proyecto, es gente comprometida, entonces hablamos de responsabilidad.

     No te voy a negar que seamos pequebús, pero los hay con conciencia y sin ella… este escrito ha sido un modo de intentar animar al personal a que sepa que tiene un arma entre las manos, que bien usada puede hacer mucho por la sociedad. Eso si queremos. Y te parecerá una tontería, el escrito, pero viene a ser más o menos lo que tú haces desde tus debates, o lo que escribes en blog. Tu pones tu granito de arena y utilizas la red para intentar denunciar que se puede tener un mundo mejor.

     P.D.: Los emoticonos, en la columna de la izquierda, justo encima del logo de Egunkaria.

 4. Y como no le había dado al cuadradito para suscribirme y como parece que va a haber debate aquí, jeje, con lo que a mi me mola, tengo que poner un nuevo comentario para seguir el post.

  Ea.

    1. Mujer, posiciónate cómo quieras, aunque, yo te diría que lo leyeras, después de leer mis respuestas, para ver el contexto en el que se ha escrito. Luego ya critica lo que quieras…

     ¡¡¡Y en cualquier idioma!!! 😀

     P.D.: Las caras, en la columna de la izquierda, justo debajo de la «suscripción via mail», tienes una sección que se llama recomendaciones, allí hay un enlace a un post dónde dice cómo ponerlas (pero hay que quitarle los corchetes, que Patita, se los puso y no le funcionó) :mrgreen:

     1. ¿decías algo de debate? juas juas

      Pues la polémica está servida.

      Por cierto, el texto me lo he leído, dos veces en castellano, una en catalán y otra en gallego.

      Ya me he perdido donde están las caras.

 5. ¡Genial! Para poner un emoticono he perdido todo el texto que había escrito… y no era poco.

  Lo resumo y ahora ya hablo en serio: después de haberme leído el texto varias veces y en distintos idiomas, todavía no entiendo la iniciativa. No sé ni lo que se pretende, ni lo que se quiere. Si es una llamada a la lucha reivindicativa vía internet (que llega a donde llega, es decir, a los que lo tienen y lo usan con los mismos fines que nosotros y cada uno con su fin) o es la pretensión de llevar ADSL a Somalia.

  No creo que nuestro pasatiempo sea poco más que una gota de arena en un gran océano dominado por los mass-media que no son más que grandes empresas con sus intereses económicos puestos en lo que les conviene, que no es más que el liberalismo y cuando más mejor. Si además, sabemos que los grandes capitales se dedican a la generación de opinión pública… pues eso.

  PD: Te voy a dar a tí con lo de identificar IU sólo con IU-Abierta. Yo que conozco como funciona la fontanería no me gustan algunas maniobras y menos las que ponen en pie de guerra una organización por un tema de asientos. Me gusta mucho el post de hoy de Hugo Martínez Abarca, sobre el primer año de Cayo Lara.

  Salud.

  1. Siento lo del emoticono y que perdieras lo escrito, una pena y me habría gustado leerlo.

   Pues más no te puedo explicar. Precisamente se pide responsabilidad también al periodista como ciudadano, a parte de a los medios de comunicación. Si quieres llámalo utópico, pero me gustaría que no lo menospreciaras, sólo porque no lo entiendes.

   Y a ti te parecerá que lo que hacemos es poco, a mi me parece que es un grano más, que se sale de dónde «supuestamente los poderosos nos quieren». Y con que me lea una persona y le haga pensar me vale. Y así creo que hay muchos. No en vano, se dice que los votantes de izquierdas, son los que más contrastan las noticias en la red y se leen más blogs de opinión..

   A dónde llegue no lo sé, pero yo estoy contenta con que algo que han escrito unas pocas personas, tenga un recorrido, sea utópico o no, y sí es una llamada al ciberactivismo. Para ponernos a todos en plano de igualdad y eso no quiere decir que aquí lo único que se pida es llegue internet a somalia. Creo que al respecto no tengo que decir más de lo que ya he dicho. Cree lo que te de la gana.

   P.D.: No tengo ni idea de qué narices estás hablando. Y no sé si felicitarte por saber tanto de la fontanería o darte el pésame, porque la considero una mierda. No se puede pedir algo para la ciudadanía y luego no respetarlo en la misma organización (si esto es lo que crees que me hace pensar que IU es sólo IU Abierta es que me conoces mucho menos de lo crees) y me parece mentira, que me digas eso después de saber cómo pienso desde hace más de dos años.

 6. No te embales, que lo de IU te lo digo por el apartado que tienes debajo del otro apartado de Historia. De eso estaba hablando… ya que lo preguntas. Lo de la fontanería lo da la experiencia. Yo también la considero una mierda, por eso la critico. Generalmente es lo que se utiliza para desencantarnos de la política a los que la vemos de lejos, o abrir frentes artificiales en las organizaciones ocultando los verdaderos intereses.

  Saludos.

  1. Joder, es que soy un desastre, si te vas al Y conociéndonos, verás la hostia de blogs que todavía no están colocados en «sus lugares» respectivos, igual que no tengo las pestañas terminadas.

   Por cierto, incluso el tuyo está sin «colocar» 😦

 7. Tanto a Nire, como a Grandola, quisiera responder.
  En esencia la crítica que haceis es que eso de universalizar internet o la información es algo secundario, puesto que hay problemas primarios que están antes.
  El asunto es enlazar los dos, o sea, poner uno al servicio de la solucion del otro problema.
  Vamos a visualizar, sabemos que hoy muchos políticos están más pendientes de la opinión de la red, del tótem de la política 2.0 que de la calle.

  Observamos cómo la opinión pública se dirige desde la red, cada vez más, Patxi López por ejemplo contrata blogueros como consejeros para que le digan en qué tiene que poner más empeño, imagen, o qué maniobras tiene que acometer para mejorar su imagen. Obama ganó en gran medida por el apoyo de la red, SInde se reune con 12 blogueros, popes que nadie ha nombrado sino ella a dedo, como «esencia» del pensamiento de la red.

  Pues bien, si hoy la red dirige más las preocupaciones de los políticos que la calle, si la red no sólo se ha convertido en una realidad más, sino que está siendo la punta de lanza de la realidad, HAGAMOS QUE LO QUE VEAN EN LA RED SEA UN REFLEJO DEL MUNDO REAL. O sea, ya que ellos acuden a los blogs, a las paginas de los internautas como acuden a un oráculo, no hagamos un mundo virtual, sino un mundo conectado a la realidad. Demos a la realidad, a los problemas de los que no tienen internet y no pueden quejarse con efectividad, un espacio.

  Un ejemplo, en Donostia se suprimieron las luces de Navidad. En facebook se montó una protesta simbólica a la que varios miles de personas se sumaron para «recuperar la dignidad de la Navidad», a la vez convocaron un acto en la calla a la que acudió la ridícula cifra de 200 personas. En la red eran miles, en la calle 200. Pero la protesta tuvo eco porque estuvo en la red. ¿Qué ocurre con los sectores que no pueden hacer protestas en la red? Ese es uno de los asuntos. No existen. Ni se les presta atención. No la mmisma que las campañas de blogueros, o facebookeros

  1. Estoy con Grandola, ya he dicho varias veces más arriba que la iniciativa es interesante y el fin es muy loable, pero sigo creyendo que se salta unos cuantos pasos. Tú dices: «Demos a la realidad, a los problemas de los que no tienen internet y no pueden quejarse con efectividad, un espacio». Si estás diciendo que nos quejemos por ellos, está bien, desde el mundo desarrollado es una forma de ejercer presión sobre nuestros gobernantes, pero creo que el manifiesto no dice eso, o al menos no sólo eso y por lo que yo leo (una vez más). Y tened en cuenta cuál es precisamente el encabezamiento:
   «Porque en la era de la globalización quienes tenemos acceso a la Red sólo somos el 24% de la población mundial, porque 5.100 millones de personas no tienen acceso a Internet, porque no somos la sociedad, sino sólo una parte de ella, porque no queremos ser una elite, porque no queremos sentirnos privilegiados, porque no queremos generar más invisibles y excluidos, nosotros, parte de la ciudadanía internauta, demandamos un compromiso firme y decidido para acabar con la brecha social y digital.»

 8. Tirita, ante todo hola de nuevo, me alegra leerte.

  Coincido contigo en la presión que se puede ejercer en internet, no en vano, los medios alternativos (Red Voltaire, Rebelión, Insurgente, etc…) están ahí y no en otro sitio y en muchos casos son atacados por los del pensamiento único, aquellos que se creen como dueños de la creación de la opinión públca.

  Eso no implica para que no entienda ni la iniciativa ni el texto. Sinceramente. Pero es mi opinión.

  Saludos.

 9. Con el escepticismo no vamos a ninguna parte. Para empezar, y por si no os habéis dado cuenta, el texto propugna no desvincular la realidad física y el ecosistema online. Y por tanto, se habla de activismo en internet y también en las calles. Pero bueno, no me voy a enrollar, porque todo está en el texto: internet, pero también agua, comida, derechos de la infancia, de las mujeres, etc, etc.

  A lo que vengo es a invitaros a los escépticos a ver este vídeo y luego, sacad conclusiones: http://urlcorta.es/n1g

 10. Yo entiendo el texto desde la reivindicación a que la red se utilice TAMBIEN para fines sociales, agitar conciencias, llamar a la accíón y a la revuelta, luchar por un mundo mejor. Creo que esa es la idea principal, o, al menos, esa es mi lectura.
  Me tomo la libertad de sugerir a Nire y a Grândola que omitan el punto uno y dos de las reivindicaciones, y que vuelvan a leer el escrito. Pienso que esos dos primeros puntos les está generando una ofuscación que les impide ver el verdadero sentido del texto. Haced la prueba, por favor, y si seguís pensando igual es que quienes han elaborado el manifiesto no han echo bien su trabajo 🙂

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s